Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Het algemeen bestuur wil een ieder betrokken bij Stichting Jeugdwerk Mariaheide en overige geïnteresseerden  uitnodigen voor haar algemene vergadering.

 

Agenda algemene vergadering 2017– 2018

Donderdag 22 november 2018, 20:30 - 22:00 uur D’n Brak

 

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 1. Goedkeuring notulen, Algemene vergadering woensdag 22 november 2017
 1. Huishoudelijk Reglement (aanpassingen)
 • Verduidelijking bestuurstaken
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 1. Algemeen verslag activiteiten werkgroepen (SJeM4Kids & SJeM4Teens / commissies Creativiteit, Horeca, Sponsor, Sport & Spel, Technisch & Thema) 2017 – 2018
 1. Financieel overzicht 2017-2018
 • toelichting resultaten door de penningmeester
 • verslag van de kascommissie en decharge algemeen bestuur voor het gevoerde financiële beleid 2017 – 2018
 • verkiezing kascommissie 2018 – 2019
 1. Bestuursverkiezing 2018 – 2019, geïnteresseerde kandidaten kunnen zich hiervoor beschikbaar stellen via de voorzitter en/of secretaris (info @ jeugdwerkmariaheide.nl)
 • aftredend Stefan de Kort, niet herkiesbaar
 1. Concept begroting 2018 – 2019
 1. Jaarplanning activiteiten 2018 – 2019
 1. Rondvraag & sluiting

 

Na afloop is aansluitend de mogelijkheid om na te praten met een drankje.

 

Namens algemeen bestuur

Stichting Jeugdwerk Mariaheide