Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Ter attentie van:

Bestuur van de Stichting of Vereniging

uit Mariaheide

Mariaheide, 5 November 2014

Onderwerp : Aanbod voor bruikleen goederen SJeM

Beste leden van het bestuur,

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om voor goederen welke eigendom zijn van Stichting Jeugdwerk Mariaheide de mogelijkheid te bieden deze ter beschikking te stellen aan andere stichtingen en verenigingen binnen Mariaheide.

Dit besluit is mede ingegeven door het feit dat, dankzij financiële steun van vele met name Heise sponsoren, SJeM de mogelijkheid is gegeven tot eigen aanschaf van eigen materialen. Hierbij zijn wij van mening dat de mogelijkheid tot gezamenlijk gebruik door andere stichtingen en verenigingen ertoe bij kunnen dragen dat er een extra invulling gegeven wordt aan de financiële steun van deze sponsoren.

Het gebruik zal uitsluitend worden toegestaan voor stichtingen en verenigingen uit Mariaheide, en derhalve niet mogelijk zijn voor prive of persoonlijk gebruik. Het gebruik voor commerciele doeleinden, en ook verlenen van medewerking van gebruik door derden door de gebruiker wordt niet toegestaan, tenzij hierover vooraf overleg is en daartoe bijzondere medewerking wordt verleend.

SJeM heeft hiervoor een ‘Overeenkomst van Bruikleen’ opgesteld, welke de basis zal vormen voor het gebruik van deze goederen. In principe zullen de goederen ‘om niet’ ter beschikking worden gesteld, mits aan de voorwaarden gesteld in de overeenkomst zal worden voldaan.

Wij hopen dat dit nieuwe mogelijkheden zal bieden voor uw stichting of vereniging danwel een steun kan zijn bij de organisatie van nieuwe evenementen. Mocht U nog aanvullende vragen hebben dan vernemen zijn deze gaarne van U via

Met vriendelijke groeten, namens SJeM

Stefan de Kort, Secretaris SJeM