Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Ben je lid van de Rabobank? Zoals je dan misschien weet ondersteund Rabobank jaarlijks goede doelen met haar ClubSupport actie. Ook SJeM neemt dit jaar weer deel. Het geld van Club Support gebruiken we voor het organiseren van onze activiteiten.

Nu stemmen? Lees op meer op de site van de Rabobank. Zorg dat je lid bent en zou mag stemmen vanaf 4 september 2023.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Beste betrokkenen bij Bouwdorp,

Met spijt moeten wij laten weten dat het Bouwdorp 2020 niet door kan gaan. Dit als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus.

Ieder jaar zien wij weer wat Bouwdorp betekend voor vele in het dorp. Met pijn in het hart moeten wij dan ook constateren dat er geen mogelijkheden zijn voor dit evenement dit jaar.

Uiteraard vertrouwen wij erop in 2021 opnieuw een Bouwdorp te kunnen organiseren. Ook hopen wij andere activiteiten van de SJeM zo spoedig mogelijk te kunnen hervatten.

Rest ons voor nu iedereen sterkte te wensen die geconfronteerd wordt met het virus of de genomen maatregelen.

Vragen kunnen gesteld worden via .

namens het bestuur,
SJeM4Kids

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Beste ouders en kinderen,

Helaas stellen wij (SJeM4Kids) het Mammoetvoetbal 2020 voor onbepaalde tijd uit. Het Mammoetvoetbal gaat op 22 maart dan ook niet door. Of het later dit jaar alsnog door kan gaan laten wij op een later moment weten.

Uiteraard vinden wij het erg jammer dat het evenement niet door kan gaan als gevolg van de snelle verspreiding van het Corona-virus. Wij volgen de overheidsrichtlijnen voor evenementen en vinden het momenteel ook niet verantwoord het Mammoetvoetbal door te laten gaan.

Wie al betaald heeft krijg uiteraard zijn of haar inschrijfgeld terug. Hiervoor hoef je niets te doen.

Heb je vragen n.a.v. dit bericht, stuur dan een e-mail naar .

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Niets uit de tekst, het ontwerp of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de Stichting 'Jeugdwerk Mariaheide' worden hergebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden verzonden via het contactformulier van de website.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze site ligt bij Stichting Jeugdwerk Mariaheide (hierna te noemen 'de stichting'). Hieronder wordt verstaan: teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige materialen. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting
1. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken verklaart de gebruiker in te stemmen met deze disclaimer.
2. De stichting draagt er zorg voor de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onvolledigheid en/of onjuistheid van de inhoud die ondanks deze inspanningen kan voorkomen.
3. De stichting verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, onder de garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
4. De stichting is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door, voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
5. De stichting behoudt zich het recht voor de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
6. De stichting is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden of pagina's van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden of pagina's in.
7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina en/of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin. De gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij/zij vanuit de webpagina verzendt.
8. De stichting behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontnemen de webpagina en/of bepaalde diensten die daarop worden aangebonden te gebruiken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren en/of de gebruiker de toegang tot de webpagina ontzeggen.
9. De gebruiker zal de stichting, diens vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan zijn of haar gebruik van de webpagina en/of zijn of haar inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook en/of op de rechten van derden.

 

(c) mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl